Amaç ve Faaliyetler

DERNEĞİN AMACI:
Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün tüm dünya coğrafyasında tam olarak gerçekleşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki eğitimini sağlamak, hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için çalışmak; üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak; ülke genelinde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel, elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğinin; geleneklerini, ahlak ve ilkelerini korumak, basın ve yayın organlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve geliştirmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı önlemler almak, meslek onuru ve saygınlığıyla bağdaşmayan davranışlara karşı çıkmak, bunu yaparken de bir kamu kurumu sorumluluğuyla toplumun tüm bireylerinin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde devletin ilgili kurumları gibi, tüm yurttaşlara ve ülkeye yarar getirecek türde kamu hizmet ve etkinliklerini gerçekleştirmektir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ: 
Dicle Fırat Gazetecileri Derneği, amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:
-Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurum/kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.
-Basın-yayın emekçilerinin Anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmek.
-Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konuda görevli kuruluşlarla ilişkide bulunmak.
-Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek.
-Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
-Basın özgürlüğünün savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
-Gazeteci adaylarına ve dernek üyelerine mesleki eğitim vermek. Medya birim ve organlarının her türlü eğitim ihtiyacını gidermek.
-Stajyer gazetecilerin yetişme ve geliştirmelerine katkıda bulunmak, sorunlarının çözümüne ve iş bulmalarına yardımcı olmak.
-Dernek üyelerine sosyal, kültürel ve mesleki eğitim yardımında bulunmak. Gazetecilik mesleğinin sürekli gelişen ve değişen toplum ihtiyaçları ve sorunlarına cevap olması için eğitim atölyelerini düzenlemek.
-Meslek alanında dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba göstermek.
-Yurtiçi-yurtdışı faaliyet alanında gerekli toplantılara katılmak, uluslararası meslek kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve buralarda üyelerini temsil etmek.
-Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde üyelerine kolaylık sağlamak, bu amaçla ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak.
-Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak; açık oturum, panel, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
-Görsel, yazılı, işitsel ve elektronik basın-iletişim sektörüyle ilgili araştırma yapmak, anketler düzenlemek, sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, benzer girişimleri desteklemek.
-Üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne çalışmak, sağlık ve dinlenme tesisleri kurmak ya da kiralamak. Üyelerinin eğitim ve öğrenim faaliyetleri için eğitim merkezi, yurt, lokal, pansiyon gibi tesisler kurmak, taşınmaz mallar edinmek.
-Mesleğin gelişimi için başarılı gazetecileri ödüllendirmek, meslek etik kurallarına aykırı tutum ve davranışların karşısında olmak.
-Şube ve temsilcilik açmak, federasyon kurmak ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olmak.
-Gerçek veya tüzel kişilerle birlikte ya da tek başına vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara üye olmak.
-Uluslararası faaliyette bulunmak, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, meslekle ilgili dernek ya da üst kuruluş kurmak, bu amaçla oluşturulmuş dernek ya da kuruluşlara katılmak.
-Derneğimizin amaç ve üyelik ilkeleriyle belirlenen tutumuna aykırı faaliyet göstermediği bilinen yurtiçindeki ve yurtdışındaki derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, meslek kuruluşları ve kişilerden maddi ve ayni yardım almak, benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunmak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneğin görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek, proje maliyetlerinin karşılanması için bu kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak.
-Özellikle işsiz üyelerinin gereksinim duyacakları zorunlu mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak amacıyla sandık kurmak.
-Dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçlar için platform oluşturmak.