Dernek Tüzüğü

DİCLE FIRAT GAZETECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin adı, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış adı DFG’dir. Derneğin Genel Merkezi Diyarbakır’dadır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2: Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün tüm dünya coğrafyasında tam olarak gerçekleşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki eğitimini sağlamak, hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için çalışmak; üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak; ülke genelinde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel, elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğinin; geleneklerini, ahlak ve ilkelerini korumak, basın ve yayın organlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve geliştirmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı önlemler almak, meslek onuru ve saygınlığıyla bağdaşmayan davranışlara karşı çıkmak, bunu yaparken  de bir kamu kurumu sorumluluğuyla toplumun tüm bireylerinin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde devletin ilgili kurumları gibi, tüm yurttaşlara ve ülkeye yarar getirecek türde kamu hizmet ve etkinliklerini gerçekleştirmektir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

MADDE 3: Dicle Fırat Gazetecileri Derneği, amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:

a) Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurum/kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.

b) Basın-yayın emekçilerinin Anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmek.

c) Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konuda görevli kuruluşlarla ilişkide bulunmak.

d) Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek.

f)Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

g) Basın özgürlüğünün savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.

h) Gazeteci adaylarına ve dernek üyelerine mesleki eğitim vermek. Medya birim ve organlarının her türlü eğitim ihtiyacını gidermek. Stajyer gazetecilerin yetişme ve geliştirmelerine katkıda bulunmak, sorunlarının çözümüne ve iş bulmalarına yardımcı olmak.

ı) Dernek üyelerine sosyal, kültürel ve mesleki eğitim yardımında bulunmak. Gazetecilik mesleğinin sürekli gelişen ve değişen toplum ihtiyaçları ve sorunlarına cevap olması için eğitim atölyelerini düzenlemek.

i) Meslek alanında dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba göstermek.

j) Yurtiçi-yurtdışı faaliyet alanında gerekli toplantılara katılmak, uluslararası meslek kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve buralarda üyelerini temsil etmek.

k) Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde üyelerine kolaylık sağlamak, bu amaçla ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak.

l) Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak; açık oturum, panel, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

m) Görsel, yazılı, işitsel ve elektronik basın-iletişim sektörüyle ilgili araştırma yapmak, anketler düzenlemek, sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, benzer girişimleri desteklemek.

n) Üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne çalışmak, sağlık ve dinlenme tesisleri kurmak ya da kiralamak. Üyelerinin eğitim ve öğrenim faaliyetleri için eğitim merkezi, yurt, lokal, pansiyon gibi tesisler kurmak, taşınmaz mallar edinmek.

o) Mesleğin gelişimi için başarılı gazetecileri ödüllendirmek, meslek etik kurallarına aykırı tutum ve davranışların karşısında olmak.

ö) Şube ve temsilcilik açmak, federasyon kurmak ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olmak.

p) Gerçek veya tüzel kişilerle birlikte ya da tek başına vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara üye olmak.

r) Uluslararası faaliyette bulunmak, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, meslekle ilgili dernek ya da üst kuruluş kurmak, bu amaçla oluşturulmuş dernek ya da kuruluşlara katılmak.

s) Derneğimizin amaç ve üyelik ilkeleriyle belirlenen tutumuna aykırı faaliyet göstermediği bilinen yurtiçindeki ve yurtdışındaki derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, meslek kuruluşları ve kişilerden maddi ve ayni yardım almak, benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunmak.

ş) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneğin görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek, proje maliyetlerinin karşılanması için bu kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak.

t) Özellikle işsiz üyelerinin gereksinim duyacakları zorunlu mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak amacıyla sandık kurmak.

u) Dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçlar için platform oluşturmak.

ÜYELİK
MADDE 4: Süreli bir basın-yayın organında (yazılı, görüntülü, sesli, elektronik veya dijital) kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber ve görüntü alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevini düzenli biçimde üstlenen, asıl işi ve başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletmeyle ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar, gazetecidir. Gazete, dergi, haber-fotoğraf-film ajansları, elektronik ve dijital ortamdaki basın-yayın faaliyetleri ile radyo ve televizyon kuruluşları ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün “gazetecilik” niteliğindeki görevlerinde fiilen en az bir yıl çalışanlar ile iletişim fakültelerinde çalışan öğretim elemanları Dernekler Yasası hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla derneğe asıl üye olabilirler.

Çeşitli kuruluşların, sendikaların basın-halkla ilişkiler ve yayın dairelerinin gazetecilik kapsamına giren görevlerinde, gazeteciliği ana meslek olarak yapanlarla asıl uğraşı gazetecilik olan yabancı uyruklu kişiler, birinci fıkradaki koşulları taşıdıkları takdirde asıl üye olabilirler.

Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezindeki kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 5: Derneğe üye olabilmek için şu koşullar gereklidir:

1. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi olmak.
2. Kısıtlı olmamak.
3. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak.
4. Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak.
5. İkinci maddede belirtilen derneğin amacı ile dokuzuncu maddede belirtilen üyelik ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.

ONURSAL (FAHRÎ) ÜYELİK                                                                                                                           

MADDE 6: Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen, düşünce ve basın yaşamına katkıda bulunan kişiler, üyelerin önerisi ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararıyla onursal (fahrî) üye olabilirler. Onursal (fahrî) üyeler, dernek organlarında görev almak ve genel kurulda oy kullanmak dışında, derneğin üyelerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanırlar.

ÜYELİK BAŞVURUSU
MADDE 7: Tüzüğün 4. ve 5. maddelerindeki koşulları taşıyan ve üye olmak isteyenler, iki (2) asıl üyenin önerisiyle en yakın şubeye yazılı veya elektronik imza ile imzalanmak şartıyla elektronik posta yoluyla başvururlar. Şube Yönetim Kurulu, en çok otuz (30) gün içinde gerekli incelemeyi yaparak başvuruyu karara bağlar. Sonuç yazılı veya elektronik posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Şubeler, karara bağladıkları üyelik başvurularını 15 gün içinde Genel Merkez'e gönderir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMA
MADDE 8: Üyelerden, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Tüzüğü’nde yer alan “Üyelik İlkeleri” başlıklı Madde 9’a ve tüzüğün diğer hükümlerine aykırı davranışları saptananlar, Disiplin Kurulu’nun verdiği rapora dayanarak Genel Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır.

Hastalık, görevli olarak yurtdışına gitme, işsizlik gibi mazeretleri dışında bir (1) yıl süreyle ödentisini vermeyenlerin üyelikleri, Yönetim Kurulunca düşürülür. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler dernek üyeliğinden çıkarılır.

Çıkarma cezasına çarptırılan üyenin (varsa) yöneticilik sıfatı da sona erer. Çıkarma kararına itirazlar, ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Genel kurulun itirazı gündeme alması durumunda verilecek karar kesindir. Genel kurul, çıkarma cezası verilen ve cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir.

ÜYELİK İLKELERİ
MADDE 9: Üyelik başvuruları kabul edilen gazeteciler, aşağıdaki meslek etik kurallarına uymak zorundadır:

1. Gazetecilik kamu görevidir; gazetecinin temel amacı haber ve yorum üreterek halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecilik, özel amaç ve çıkarlara alet edilemez; haber ve bilgiyi yayımlamak ya da yayımlamamak karşılığında maddi-manevi çıkar sağlanamaz, hediye kabul edilemez.

2. Gazetecinin halka ve kamuoyuna karşı mesleki sorumluluğu, işverenine ve kamu otoritelerine karşı sorumluluğundan önce gelir.

3. Gazetecilikte, "haberde dürüstlük-nesnellik, yorumda özgürlük-serbestlik" kuralı titizlikle uygulanır. Haber, yorum ve ilan-reklam metinlerinin birbirlerinden ayrı tutulması, okuyucuya ve izleyiciye saygının da gereğidir.

4. Yayınlarda hiç kimse ırk, renk, cinsiyet, dil, dinsel inanç ya da inançsızlık, sosyal statü, sınıf, bedensel yapı, düşünce ve eğilimleri nedeniyle hor görülemez, kınanamaz, aşağılanamaz. Haber ve yorumda, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan sözcükler kullanılamaz.

5. Gazetecilikte, kanıtsız iddia ve suçlamaya, iftiraya, yalana, manipülasyona yer yoktur; kanıt ve belgeler tahrif edilemez; doğruluğu kesinleşmeyen haber, doğruymuş gibi sunularak okuyucu-izleyici yanıltılmaz. Her şeye karşın yanlışlığı ortaya çıkan haber ve yorum düzeltilir, yanıt ve düzeltme hakkı kullandırılır.

6. Kamuoyunun ve halkın haber alma ve bilgi edinme hakkıyla doğrudan ilgili değilse, kişilerin özel yaşamı yayın konusu yapılamaz.

7. Hiç kimse, yargı kararı olmadıkça “suçlu” ilan edilemez; idari makamların tek yanlı suçlamaları ve teşhir uygulamalarından hareketle, haberde ve yorumda suçlu gibi gösterilemez. Yargılama sürecinde de yalnızca haber verilir, taraf olunmaz.

8. Gazeteci, görevini yaparken, mesleğin saygınlık ve ahlakını gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranışlardan uzak durur; bilgi edinmek için tehdit ve şantaja başvurmaz, maddi-manevi çıkar vaat etmez.

9. Gazeteci, devlet başkanından sade vatandaşa kadar, haber kaynağı kişi ve kurumlarla iletişimini meslek kuralları içinde kalarak yürütür; gazetecilik görevinin ötesine geçerek, haber kaynaklarıyla bütünleşmez, özdeşleşmez. Bu bağlamda, hükümetin ve resmi-özel kişi ve kuruluşların sözcüsü ve elemanı; gizli servis ajanı, polis, asker, bürokrat, politikacı, parti militanı, şirket yöneticisi, bankacı, tüccar, vb. gibi davranamaz, yayın yapamaz; yalnızca gazetecilik yapar.

10. Gazeteci ve yayın organı, ideolojik, siyasal, ekonomik, örgütsel tercihleri doğrultusunda yayın yapmak istediğinde bunu dürüstçe açıklar, "tarafsızlık" maskesinin arkasına saklanmaz.

11. Gazeteci devletin belirlediği ekonomik, sosyal, siyasal, ulusal ve uluslararası politikaların karar ve uygulama süreçlerinin öznesi değil, nesnel gözlemcisi ve habercisidir; bu konularda resmi-gayri resmi önyargıları değil, halkın haber alma hakkını gözetir.

12. Gazeteci, şiddet, zorbalık ve savaş kışkırtıcılığına araç olamaz. Barışı, ulusların ve halkların kardeşliğini, eşitliğini savunur; insanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve Helsinki Nihai Senedi'nde belirtilen ilkelere bağlı kalır.

13. Gazeteci, ücretli basın emekçisi kimliğiyle, işyerinde, işkolunda ve ülke genelinde emek-sermaye ilişkilerinin demokratik çerçeveye kavuşturulması için, emekçilerin ekonomik- demokratik mücadelesine aktif olarak katılır.

14. Gazeteci, düşünce ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi, kamuoyunun serbestçe oluşması ve halkın haber alma hakkının hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılabilmesi için her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder, kamuoyunu bu yönde bilgilendirir.

15. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğine ihanet etmez; saklı kalmak üzere verilen bilgileri yayımlamaz; kaynağın yanıltmayı amaçlaması durumunda, kamu yararı doğrultusunda hareket eder.

16. Gazeteci, haber, yorum ve yazılarının sorumluluğunu eksiksiz ve kaçamaksız üstlenir; meslektaşlarının haber, yorum ve yazıları ile başkalarının yazınsal ürünlerini kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunamaz.

17. Gazeteci, elde ettiği ekonomik-mali bilgileri yalnızca haber ve yorum yazmak için kullanır. Sahip olduğu, alım satımını yaptığı ve yapacağı menkul değerler hakkında haber ve yorum yapamaz.

18. Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, başka gazetecilere bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınır. Meslektaşlarının yayınını engelleyici davranışlarda bulunamaz. Gazeteci, daha düşük ücrete çalışacağını bildirerek, başka bir gazetecinin işinin kendine verilmesini isteyemez; onun işten çıkartılmasına önayak olamaz.

19. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyesi, zor duruma düşen arkadaşlarını yalnız bırakmamayı, işsiz meslektaşlarıyla dayanışma ve yardımlaşma içinde olmayı insanlık görevi bilir. Üyeler, yardımlaşma ve dayanışma görevini ihmal eden yönetim organlarını uyarmakla yükümlüdür.

20. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyesi, işveren temsilcisi, yukarıda sıralanan “Üyelik İlkelerine/Meslek Etik Kurallarına” açıkça aykırı tutum ve davranışları dışında çalışanları işten ayrılmaya zorlayamaz; eşit işe eşit ücret politikası uygular; çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açan ücret politikası ve çalışma programından kaçınır.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 10: Derneğin organları aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Onur Kurulu

GENEL KURUL
MADDE 11: Genel kurul, derneğin üyelerinden oluşur. Derneğin her bir üyesi aynı zamanda genel kurul delegesidir.

Genel kurulun olağan toplantıları 2 yılda bir Mayıs ayında yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul, olağan toplantıya Genel Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim ya da denetim kurullarının gerekli görmesi ya da delegelerin beşte birinin yazılı istemde bulunması durumunda, genel kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıya çağrı isteği ile birlikte gündemin de eklenmesi zorunludur. Olağanüstü toplantı isteği Genel Yönetim Kurulu'na bildirilir. Yönetim Kurulu, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde olağanüstü toplantı isteğini yerine getirir. Genel Yönetim Kurulu'nun buna uymaması durumunda, olağanüstü toplantı isteminde bulunanlar, mahallin sulh hukuk yargıcına başvurma hakkına sahiptirler.

TOPLANTI YETER SAYISI                                                                                                              

MADDE 12: Genel kurul, delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en az bir hafta geçtikten sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE YÖNETİMİ
MADDE 13: Genel kurul toplantısı, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Delegeler, Genel Yönetim Kurulu'nca düzenlenmiş listede adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.

Toplanma yeter sayısının sağlandığı tutanakla saptandıktan sonra, genel başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.

Toplantıyı genel kurul başkanı, onun yokluğunda başkan yardımcısı yönetir. Yazmanların düzenleyeceği toplantı tutanağı, başkan ve yardımcısı tarafından da imzalandıktan sonra bütün tutanaklar, belgeler, yedi gün içinde yeni Genel Yönetim Kurulu'na verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14: Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular da gündeme alınır. Genel kurul, şu konuları görüşüp karara bağlar:

1. Dernek organlarının seçimi; Gizli oy, açık sayım ve çoğunluk usulü ile yapılır. Genel Kurul kararıyla açık oylama da yapılabilir,

2. Tüzüğün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim organları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması,

4. Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da satılması konusunda Genel Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

6. Derneğin meslekle ilgili federasyonlara katılmasına ya da bu kuruluşlardan ayrılmasına karar verilmesi, bu konuda Genel Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

7. Derneğin feshine karar verilmesi,

8. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde üye olarak katılması veya ayrılması,

9. Yasaların ve tüzüğün genel kurulca yapılmasını öngördüğü öteki görevlerin yerine getirilmesi,

10. Vakıf kurulması konusunun karara bağlanması, bu konuda Genel Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması,

11. Sandık kurulmasına izin verilmesi,

12. Yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

13. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi.

GENEL KURUL KARARLARI
MADDE 15: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ya da ayrılma kararı, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

GENEL YÖNETİM KURULU                                                                                                                       

MADDE 16: Genel Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından doğrudan seçilen 1 genel başkan ile 6 üyeden oluşur; ayrıca 6 yedek üye seçilir. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla ve salt çoğunlukla, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve genel sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu, genel başkan ya da genel sekreterin düzenlediği gündemle ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İki toplantı arasındaki süre 30 günü geçemez. Toplantıyı genel başkan, onun yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda genel sekreter yönetir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Genel başkanlığın ölüm, istifa, tutukluluk, mahkûmiyet ya da başka bir nedenle boşalması durumunda, genel başkanlık görevini başkan yardımcısı yürütür. Genel Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında kabul edilirse, başkan yardımcısı başkan sıfatıyla görevini sürdürür. Aksi durumda, dernek genel kurulu en geç 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve Genel Yönetim Kurulu yeniden seçilir. Çeşitli nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyelikleri, genel kurulda aldıkları oy sayısına (oy sayısının eşitliği durumunda soyadına) göre yapılan sıralamada en başta yer alan yedek üyeden başlanarak doldurulur. İzin almaksızın ve geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Genel Yönetim Kurulu üyesi, başkan tarafından yazı ile uyarılır; tutumunu sürdürmesi durumunda yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Genel sekreter profesyonel statüde çalıştırılacaksa, buna ilişkin esaslar Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, maddi olanak sağlanmasına ilişkin faaliyetlerde dernek karşısında taraf olamazlar. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk yargıcı, dernek üyeleri arasından üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 17: Genel Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Dernekler Yasası, tüzük hükümleri ve genel kurul kararları çerçevesinde derneği yönetmek.

b) Özel ve tüzel kişilerle kamu katları önünde derneği temsil etmek.

c) Gerekli durumlarda üyelerine geçici yetki vermek.

d) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi genel kurula sunmak.

e) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili etkinlikler düzenlemek.

f) Başarılı gazetecileri özendirmek ve ödüllendirmek, bunun için yarışmalar düzenlemek.

g) Derneğin amacı doğrultusunda açık oturum, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek; dergiler, bültenler, kitaplar yayımlamak.

h) Eğitim kursları açmak, gazetecilere burs vermek, yurtiçinden ve yurtdışından burs sağlamak.

i) Dernek tüzüğü ve yasaların yüklediği öteki görevleri yerine getirmek,

j) Sandık yönergesi hazırlayarak gerekli işlemleri yürütmek.

k) Uygun görülen yerlerde Genel Kurul'un verdiği yetki çerçevesinde temsilcilik açmak.

l) Sivil toplum kuruluşlarıyla platform oluşturmak.

m) Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde gelir sağlamak, yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım alınmasına ve yardımda bulunulmasına karar vermek.

n) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje yürütülmesine karar vermek.

DENETİM KURULU
MADDE 18: Denetim Kurulu, genel kurulda seçilen üç (3) asıl üyeden oluşur; ayrıca üç (3) de yedek üye seçilir. İlk toplantısında kendi içinde bir başkan seçer. Kurul, denetleme görevini 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Yönetim Kurulu'na duyurur. Dönem sonunda yaptığı denetimin ayrıntılı raporunu ise genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 19: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından 6 ayı geçmeyen aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ONUR KURULU
MADDE 20: Onur Kurulu, genel kurulca seçilen beş (5) asıl üyeden oluşur; ayrıca beş (5) de yedek üye seçilir. Kurul ilk toplantısında bir başkan ile bir yazman seçer. Görevinden istifa eden veya çıkarılan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. Yedek üyeler, seçilirken aldıkları oy sayısına (oy sayısı eşitse, soyadı sırasına) göre toplantıya katılırlar. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Onur Kurulu'nun görevleri şunlardır:

1- Meslek onuruna, tüzüğe, derneğin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulundukları, üyeler arasında dayanışmaya zarar verdikleri, derneğin saygınlığını zedeledikleri öne sürülen üyelerle ilgili soruşturma yapmak; savunmalarını alarak gerekiyorsa uyarmak veya kınamak.

Bu gibi durumlarda Onur Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan dosya üzerinden de işlem yapabilir. Onur Kurulu ayrıca, en az 10 üyenin imzasını taşıyan başvuruyu gündeme alıp karara bağlar. Onur Kurulu kararları, dernek yayın organları veya açıklamalarıyla üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurulur.

Onur kurulunun önereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma
b) Kınama

2- Üyeler arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 21: Derneğin gelirleri; giriş ödentisi, aylık ödenti, bağış ve yardımlar, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, yasaların derneklere sağladığı öteki gelirler; balo, dinleti, piyango, sergi, yayın, konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirlerden ibarettir. Derneğe giriş ve aylık ödentilerin miktarı Genel Kurul kararıyla belirlenir.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 22: Dernek çalışmaları için aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

1. Üye kayıt defteri,
2. Karar defteri,
3. Gelen ve giden evrak defteri,
4. İşletme hesabı defteri,
5. Demirbaş defteri,
б. Alındı belgesi kayıt defteri.

MAL EDİNİLMESİ                                                                                                                                        

MADDE 23: Dernek, amaç ve çalışmalarının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları edinebilir. Derneğin barınması, amaç ve çalışmaları için edinilmiş ve edinilecek taşınmaz malların satılması, gündeme konulmuşsa ya da genel kurula katılan üyelerin onda birinin (1/10) divan heyetine yazılı önerisi üzerine, genel kurul tarafından karara bağlanır. Satış kararı, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

SANDIK KURMAK
MADDE 24: Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zorunlu gereksinimlerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi isteklerini karşılamak amacıyla genel kurul kararıyla sandık kurulabilir. Sandığın yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Sandığın faaliyetleri, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

BORÇLANMA                                                                                                                                      

MADDE 25: Dernek, taşınmaz mal edinmek ve çeşitli tesisler kurmak amacıyla başta bankalar olmak üzere resmi ve özel kredi kurumlarından borçlanma yoluna gidebilir. Borçlanmaya ilişkin kararlar, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu'nca alınır. Genel Kurul borçlanmaya ilişkin kararlarını toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğuyla alır. İvedi durumlarda Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı olmaksızın da borçlanmaya gidilebilir. Ancak, Genel Yönetim Kurulu'nun borçlanma miktarı, derneğin nakit varlıklarının miktarından fazla olamaz.

ŞUBELER
MADDE 26: Genel Kurul ya da Genel Kurul'un yetkili kıldığı Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açabilir. Bu amaçla, Genel Yönetim Kurulu'nun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek ve sanat, ikametgâh yeri ve uyruk bilgileri ile şube adresi bildirilir; yazıya, dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenir.

ŞUBE ORGANLARI                                                                                                                                 

MADDE 27: Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu ve şube onur kurulundan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU                                                                                                                            

MADDE 28: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, genel merkez genel kurulundan en az 2 ay önce Şubat ayında tamamlanır. Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organları ile dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer. Her 5 asıl üye için 1 delege seçilir. Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Genel Kurul kararıyla açık oylama yapılabilir. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır. Şube genel kurulu 2 yılda bir yapılır. Bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda şube feshedilmiş sayılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU                                                                                                                

MADDE 29: Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen 5 asıl üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçer; çalışmalarını Genel Yönetim Kurulu’yla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Demekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve genel yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür.

ŞUBE DENETİM KURULU
30: Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asıl üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonucunu şube yönetim kuruluna iletir. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur.

ŞUBE ONUR KURULU
MADDE 31: Şube onur kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 kişiden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman seçer. Boşalan üyelik, yedek üyenin çağrılmasıyla doldurulur. Kararlar oy çokluğu ve gizli oyla alınır. Çalışmalarını tüzüğün 20. maddesine göre yürütür ve uyarma ya da kınama cezası önerebilir.

TEMSİLCİLİK             

MADDE 32: Genel Kurul ya da Genel Kurul'un yetkili kıldığı Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen il, ilçe gibi yerleşim yerlerinde temsilcilik açılabilir. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilci veya temsilciler Genel Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Temsilciliğin adresi, atanan temsilci tarafından, bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Temsilcilik, kendisine en yakın şubeyle işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdürür. Şubenin üyelerine sunduğu olanaklardan yararlanır. Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen durumlarda temsilci veya temsilcilerin görevlerine son verilir. Son verme kararında gerekçeleri de açıklanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 33: Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için, gündemde yer alması ya da genel kurula katılan üyelerin onda birinin (1/10) divan başkanlığına yazılı önerisi ile gündeme alınması gerekir. Önergelerin okunmasından sonra görüşmelere geçilir. Aynı konuda farklı önergeler varsa, genel kurul başkanlığı, genel kurulun salt çoğunluğunun onayı ile tarafların eşit biçimde temsil edileceği tüzük komisyonu oluşturabilir. Tüzük komisyonu raporunu sunduktan sonra, önerge sahipleri ile lehte ve aleyhte olanlar görüşlerini belirtirler. Toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğunun onay vermesi ile tüzük değişikliği gerçekleşmiş olur.

FESİH
MADDE 34: Derneğin tüzelkişiliğinin sona ermesine karar verebilmek için dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerden en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı için yasaya uygun çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshedildiği, yedi gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Genel kurul, fesih durumunda derneğin mal varlığının aynı amaçla kurulmuş bir meslek örgütüne ya da Birleşmiş Milletlerin 1948 tarihli İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nde yazılı hakları savunmak için faaliyet gösteren vakıf ve derneklere devrine karar verebilir. Bu durumda devir işlemlerini yürütmek üzere bir kurul oluşturulur.

KURUCULAR
MADDE 35: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin kurucuları şunlardır:

Adı ve Soyadı

Uyruğu

Mesleği

Adresi

Dicle Müftüoğlu

T.C

Gazeteci

 

Serdar Altan

T.C

Gazeteci

 

Sultan Mercen

T.C

Gazeteci

 

Münevver Karademir

T.C

Gazeteci

 

Aydın Yıldız

T.C

Gazeteci

 

Kadri Esen

T.C

Gazeteci

 

Zeynel Abidin Bulut

T.C

Gazeteci

 

GEÇİCİ MADDE 1: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Dicle Müftüoğlu  Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Altan    Başkan Yardımcısı
Münevver Karademir  Genel Sekreter
Zeynel Abidin Bulut  Genel Sayman
Sultan Mercen           Üye 
Aydın Yıldız       Üye 
Kadri Esen     Üye